อาคารวิทยบริการ

04/12/2023

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเทค […]
13/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
29/05/2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
29/05/2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
19/05/2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/04/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับสำนักพิมพ์ ELSEVIER เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
31/03/2023

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
30/03/2023

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
17/03/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมใหญ่สำนักฯ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]