วัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สวส.)

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สวส.) นั้น

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๘๔๒.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สวส.) (68.8 KiB, 15 downloads)
ธันวาคม 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 25, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กรกฎาคม 31, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมพัฒนาทักษะการนำเสนอสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]