ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ . เป็นต้นไป เพื่อให้การ ดำเนินการสอบคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราว ดังนี้ 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สอบได้ลำดับที่
๑. นางแสงเดือน สุวรรณกลาง
๒. นางสาวลาวรรณ อุไรรัตน์ สำรองอันดับที่ ๑

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (453.7 KiB, 31 downloads)