ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ  

                    ตามประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัย ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑. นางสาววริษฐา      เทียมทิพร ลำดับที่ ๑
๒. นางงสาวภาชินี       เดชรัตนสุวรรณ์ สำรองลำดับที่ ๑
๓. นางสาวอัชฌา        ชูแสง สำรองลำดับที่ ๒

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

20210204-ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ (471.0 KiB, 47 downloads)
กุมภาพันธ์ 4, 2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ  

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
พฤศจิกายน 12, 2020

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
เมษายน 28, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
เมษายน 16, 2020

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]