ระดับชำนาญการ

08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางพรสุภา บุญทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีมติอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
04/01/2024

แสดงความยินดีกับนางวันดี เจียมสมบุญ มีมติอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/10/2017

ขอแสดงความยินดี กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]