พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

———————————–

                   ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ก)   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข)   กำหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามข้อ ข) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้

ค)   สำนกวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเว็บไซต์ที่ www.arit.rmutt.ac.th และ www.job.rmutt.ac.th

 

ประกาศ  ณ   วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2562

บัญชีแนบท้ายประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เลขที่ 17

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล สอบประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
1 621701 นางสาวสุภาพร   สุนทรเพราะ

วัน – เวลา

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

2 621702 นางสาวพัฒน์รพี   กมลานนท์
3 621707 นางสาววีรยาภรณ์   เทียมผล
4 621711 นางสาวพิจิตรา   สุวรรณพานิช

สถานที่สอบ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

5 621713 นางสาวสุลาวัลย์   จิระเกียรติกุล
6 621716 นางสาวอรอุมา   ตันติสุริยานนท์

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1.    บัตรประจำตัวประชาชน

2.    ประวัติโดยย่อ (CV), แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

–     หากเสนอเป็น Powerpoint Presentation ผู้เข้าสอบต้องนำ Computer Laptop

(Notebook/Tablet) มาในวันสอบด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (1.0 MiB, 45 downloads)
พฤศจิกายน 1, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
ตุลาคม 25, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ […]