นำเสนอระบบบันทึก Certification ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรีระบบบันทึก