ซื้อหนังสือพิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกษิรา ธำรงรัตนตรัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22.9 KiB, 26 downloads)
ตุลาคม 8, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 8, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 6, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 6, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]