ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๑,๒๔๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-คอม16รายการ (22.9 KiB, 118 downloads)