ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๒๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————————————

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๒๑ รายการ  (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หนังสือ จำนวน ๔๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๓๙๓.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาท เจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๒๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23.0 KiB, 109 downloads)
มิถุนายน 16, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๒๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มิถุนายน 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
เมษายน 21, 2020

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเมธาวี จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]