จัดซื้อครุภัณฑ์

23/12/2022

ประกาศร่างพิจารณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานกราฟฟิกทั่วไป จำนวน ๔o เครื่อง (สวส.) วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/11/2022

ประกาศร่างพิจารณ์ ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการบริการจำนวน 1 ชุด วงเงิน ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
21/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting EDU จำนวน ๒o License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
11/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
08/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]