การเสนอราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงวงจรกระจายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ แผง (สวส.)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อแผงวงจรกระจายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ แผง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น แผงวงจรกระจายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ แผง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แปดสองเก้า โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (25.3 KiB, 107 downloads)