การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์