การประชุมหารือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2567