หลักสูตรการฝึกอบรม

04/12/2018

หลักสูตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
04/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การใช้ Motion Graphic สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Animation

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X8

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
03/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 1

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
03/12/2018

หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
22/06/2018

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
19/04/2017

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนกา […]
08/08/2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]