โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้นตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อุดมภัณฑ์เปเปอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๕๗๕.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายนิติ วิทยาวิโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ (41.6 KiB, 107 downloads)