โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 1