เยี่ยมชมห้องสมุด

06/02/2023

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ASIC

ผศ. ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒน […]
24/01/2023

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ จาก สปป.ลาว

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
22/12/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
26/10/2022

ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Universitas Negeri Yogykarta ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อ […]