เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล