อธิการบดี

25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
23/11/2023

มทร.ธัญบุรี เข้ายื่นรับกาาประเมิน Times Higher Education Impact Ranking

ตามนโยบายในการพัฒนามาตรฐาน […]
06/08/2018

อธิการบดี แสดงความยินดีแชมป์โลกMicrosoft

อธิการบดี แสดงความยินดีแชม […]