ห้องเรียนออนไลน์

20160210-moodle

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18  มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.   เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้สอนมีระบบบริหารจัดการ รายวิชาสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชาและมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การตอบแบบทดสอบ การซักถาม การนัดหมาย ซึ่งถือเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งค้นคว้าจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.training.rmutt.ac.th

กุมภาพันธ์ 10, 2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 2, 2016

บริการ Elearning

ห้องเรียนและสื่อการสอนออนไ […]