หลักสูตร

03/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 1

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
03/12/2018

หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
22/06/2018

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
27/03/2017

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
27/03/2017

หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
03/12/0218

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการสอบมาตรฐาน IC3 สำหรับบุคลากร

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]