สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2560

ตามแผนการบริหารจัดการและแผนการพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ปี)

รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นรายงานประกอบการประเมินตนเองของ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 (รอบ 1 ปี ) ซึ่งได้สรุปประเด็นแนวคิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับสำนักฯ โดยมิติมุมมองต่อการบริหารจัดการจึงเป็นลักษณะของการประมวลแนวคิด แผนพัฒนามหาวิทยาลัย นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรในระดับสำนักฯ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาพรวม

Presentation รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการและแผนการพัฒนา พ.ศ. 2562-2563 (รอบ 1 ปี)

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการและแผนการพัฒนา พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ปี)

ARIT RMUTT  Service

ธันวาคม 15, 2020

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ปี)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ […]
มิถุนายน 17, 2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]
ธันวาคม 25, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ธันวาคม 12, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]