ร่วมประชุมหารือปรับปรุงสถานที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (IKC)