ราคากลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด(สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด(สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  ชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด (40.2 KiB, 82 downloads)

 

กุมภาพันธ์ 20, 2019

ซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม MOS Certificate จำนวน ๓ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 18, 2019

จัดซื้อชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน ๕๐๐ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 3, 2019

จ้างจัดทำข้อมูลข่าวภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 27, 2018

จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]