มทร ธัญบุรี

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ตามประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร I-Work นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา Part time เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และขอให้นักศึกษามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี (921.0 KiB, 55 downloads)

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) จำนวน 2 อัตรา

1 นายศิวกร ขุมทอง วิศวกรรมศาสตร์
2 นายวรพงศ์ พรหมแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ (Web Developer/Designer) จำนวน 3 อัตรา

1 อัญมณี ศรีเลิศ วิศวกรรมศาสตร์
2 นายภาวนาชัย สีรือแสง วิศวกรรมศาสตร์
3 นายสนทนา บุญลาภ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานด้านผู้บริหารระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS Administrator) จำนวน 2 อัตรา

1 นางสาวโชษิตา อินทรกำแหง วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาวจันทิมา จำปาศรี บริหารธุรกิจ

ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยงานตัดต่อวิดีโอรายการโทรทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

1 นายอภิวัฒน์ ใจชอบดี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 นายชินวัตร  จันสวัสดิ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานด้านการบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา (Help desk Support) จำนวน 3 อัตรา

1 นายพสิษฐ์ ปิติตังเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 นายธนทัต ขันทะ วิศวกรรมศาสตร์
3 นายรัชพล เที่ยงรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 3 อัตรา

1 นางสาวดวงกมล เปรมสุข วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาวกัณฐาพร คชนะ บริหารธุรกิจ
3 นายสัมฤทธิ์ แก้วโต วิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา

1 นางสาวกุลสตรี พงษ์จันทร์ วิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

1 นางสาวปุณณิศา คฤหเดช ศิลปศาสตร์

 

มิถุนายน 17, 2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]
มีนาคม 5, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 27, 2017

ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]