พัฒนาบุคลากร

05/09/2023

การอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคนิค LEAN และ KAIZEN”

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
19/08/2023

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยก […]
15/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้อำนวยการ โครงการ และบรรยาย “วิสัยทัศน์และภาพอนาคตการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้ […]