ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าศูนย์รังสิต