จัดซื้อฐานข้อมูล

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 475,200.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 475,200.00 บาท  ราคา/หน่วย เอกสารดังแนบ
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง

จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ (67.0 KiB, 129 downloads)
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข […]
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข […]
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science  จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข […]