การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ