w-สถิติในการปฏิบัติฝ่ายเว็บไซต์และรายงานของฝ่าย

สถิติในการปฏิบัติฝ่ายเว็บไซต์และรายงานของฝ่าย

22/03/2024

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 1 ปี 2567

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
18/03/2024

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์พิทักษ์) รอบที่ 1 ปี 2567

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
13/03/2024

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 1 ปี 2567

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
18/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
15/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
15/09/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์พิทักษ์) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
15/09/2023

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 2 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
21/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]