parinthorn srinak

07/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0

โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำห […]
04/12/2018

หลักสูตร การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
04/12/2018

หลักสูตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
04/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การใช้ Motion Graphic สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Animation

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X8

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
03/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 1

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
03/12/2018

หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]