ภาพกิจกรรม

19/09/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 37

13/09/2023

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566

13/09/2023

ต้อนรับมหาวิทยาลัยบูรพา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางทะเล เยี่ยมชมบริการห้องสมุด

05/09/2023

การอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคนิค LEAN และ KAIZEN”

04/09/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) อบรม MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

31/08/2023

ต้อนรับ รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

29/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน (Assessor) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI

25/08/2023

ประชุมการนำเสนอบริการพริ้นต์งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ร่วมกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด

25/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงเยี่ยมทีมงาน Information Center

25/08/2023

ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เครื่องมือสำหรับ Matching ระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการ งานศูนย์พัฒนาสมรรถนะกำลังคนสูง

24/08/2023

แสดงความยินดี นายพีระพงษ์ ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กับกิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

23/08/2023

รับการตรวจสอบภายนอก (External Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และเยี่ยมชม ห้อง Data Center

19/08/2023

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16/08/2023

แสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ฉลวย ทีมเยาวชนไทย คว้า 1 เหรียญเงิน รองแชมป์โลก Microsoft PowerPoint Version 2016

15/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี  ผู้อำนวยการ โครงการ และบรรยาย “วิสัยทัศน์และภาพอนาคตการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

11/08/2023

รับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และเยี่ยมชมห้อง Data Center ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก บริษัทเฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด

09/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ฉลวย ทีมเยาวชนไทย คว้า 1 เหรียญเงิน รองแชมป์โลก Microsoft PowerPoint Version 2016

07/08/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ Internal Audit ISO2700 กับทีมที่ปรึกษาจาก บริษัทเฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด

05/08/2023

บรรยายเรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียบูรณาการกับสื่อสังคมออนไลน์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(5 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

03/08/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมประชุมหารือให้ข้อมูลในการจัดทำระบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

26/07/2023

เข้าร่วมการจัดทำแผนการดำเนินบริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนองพระราชดำริ

25/07/2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 6 “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX”

24/07/2023

บรรยายเรื่อง การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ Canva ณ บริษัท อาอิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

20/07/2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

18/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 2

17/07/2023

ร่วมนำเสนอการดูรายงาน Statement และบทบาทผู้ใช้งานในบัญชีธนาคารของหน่วยงาน

17/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2566

14/07/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ประชุมติดตามหลักฐานการดำเนินงาน ISO27001 ครั้งที่ 2

12/07/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 43 และพิธีมอบประกาศนียบัตร “Digital ID by TUC-CA Ready Award”

12/07/2023

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา