รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแผนกรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2566