สัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการสหกิจศึกษา