รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแผนการดำเนินงานของผู้บริหาร CEO สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ