รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566