การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566