รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2566