เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

 • อ.ทายาท  ศรีปลั่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  และผู้สนใจทั่วไป

          ** ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน **

วัน เวลา และสถานที่อบรม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2553
 • เวลา 13.30-16.30 น.
 • ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์  ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

วิธีการอบรม

 • การบรรยายผ่านระบบดาวเทียม

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความหมายของแผนพัฒนารายบุคคล
 • เป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 • ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • การเชื่อมโยง Competency กับการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล

สมัครได้ที่

 • สำนักงาน เลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • www.rmutt.ac.th
 • สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่    http://mis.rmutt.ac.th/RegisOnline/ntu/
Thailand Web Stat

counter customizable free hit