ความประทับใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย