ขอแสดงความยินดี นายวันชัย แก้วดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ