รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักฯ ประธานคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ