รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566