ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร