ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี