สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2560