ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารใบลา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว108.5 KiB1298
02-แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย 60.5 KiB241
03-ใบลาพักผ่อน82.0 KiB275
04-แบบใบขอยกเลิกวันลา58.5 KiB184
05-หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่66.0 KiB13326

 

เอกสารทำบัตรประจำตัว

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับข้าราชการ)82.5 KiB237
02-คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับพนักงาน)132.0 KiB175
03-แบบฟอร์มทำบัตรพนักงานราชการ57.2 KiB166

เอกสารประกันสังคม

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม83.7 KiB193
02-แบบคำขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล283.5 KiB143
03-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม76.5 KiB277

เอกสารรายงานการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)24.0 KiB193
02-แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา30.9 KiB190
03-รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ87.5 KiB157

เอกสารการสมัครงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01-เอกสารการสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)334.5 KiB144

เอกสารหนังสือขอลาออกราชการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)68.0 KiB154
02-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)68.5 KiB135
03-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ48.0 KiB167
04-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ44.5 KiB142

เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
วิธีการจัดพิมพ์และตัวอย่าง การจัดทำหนังสือราชการ สำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ294.7 KiB432
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (บันทึกข้อความภายในสำนักฯ)169.0 KiB504

 

 

 

Library