ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารใบลา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว108.5 KiB440
02-แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย 60.5 KiB117
03-ใบลาพักผ่อน82.0 KiB131
04-แบบใบขอยกเลิกวันลา58.5 KiB86
05-หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่66.0 KiB8102

 

เอกสารทำบัตรประจำตัว

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับข้าราชการ)82.5 KiB94
02-คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับพนักงาน)132.0 KiB89
03-แบบฟอร์มทำบัตรพนักงานราชการ57.2 KiB63

เอกสารประกันสังคม

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม83.7 KiB85
02-แบบคำขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล283.5 KiB71
03-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม76.5 KiB75

เอกสารรายงานการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)24.0 KiB102
02-แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา30.9 KiB96
03-รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ87.5 KiB73

เอกสารการสมัครงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01-เอกสารการสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)334.5 KiB71

เอกสารหนังสือขอลาออกราชการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)68.0 KiB52
02-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)68.5 KiB56
03-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ48.0 KiB70
04-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ44.5 KiB63

เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
วิธีการจัดพิมพ์และตัวอย่าง การจัดทำหนังสือราชการ สำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ294.7 KiB237
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (บันทึกข้อความภายในสำนักฯ)169.0 KiB304