ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารใบลา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว108.5 KiB848
02-แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย 60.5 KiB181
03-ใบลาพักผ่อน82.0 KiB193
04-แบบใบขอยกเลิกวันลา58.5 KiB125
05-หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่66.0 KiB10990

 

เอกสารทำบัตรประจำตัว

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับข้าราชการ)82.5 KiB141
02-คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (สำหรับพนักงาน)132.0 KiB127
03-แบบฟอร์มทำบัตรพนักงานราชการ57.2 KiB95

เอกสารประกันสังคม

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม83.7 KiB118
02-แบบคำขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล283.5 KiB103
03-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม76.5 KiB106

เอกสารรายงานการอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)24.0 KiB159
02-แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา30.9 KiB150
03-รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ87.5 KiB117

เอกสารการสมัครงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01-เอกสารการสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)334.5 KiB103

เอกสารหนังสือขอลาออกราชการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)68.0 KiB103
02-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)68.5 KiB81
03-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ48.0 KiB105
04-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ44.5 KiB94

เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
วิธีการจัดพิมพ์และตัวอย่าง การจัดทำหนังสือราชการ สำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ294.7 KiB356
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (บันทึกข้อความภายในสำนักฯ)169.0 KiB431