ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา