ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศจัดอบรมการรับ-ส่งบทความผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์