บริษัท เน็กเทค เอเชีย จำกัด แลกเปลี่ยนความต้องการในการพัฒนาระบบนำเสนอระบบ RMUTT Metaverse ภายใน มทร.ธัญบุรี